Journal/Author Name Estimator (JANE) 学术文献

Journal/Author Name Estimator (JANE)

直达链接 Journal/Author Name Estimator (JANE) 论文选刊工具分享,写了一篇论文,但是你不确定你应该提交哪一种期刊?你想为你的文章找到相关的参考文献?或者你是一个编辑...
阅读全文